Επιλογή Ελληνικής γλώσσας Επιλογή Αγγλικής γλώσσας Προβολή RSS 2.0

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Μέλη: 33.993
Σύνδεσμοι: 56
Στοιχεία: 4.454
Επισκέπτες: 55.929.383
Έχουμε 8 επισκέπτες online

ΠρόσφαταΔημοφιλή


Ντοκιμαντέρ :: ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

Οπτικοακουστικές Προβολές
Οπτικοακουστικές Προβολές Αναζήτηση Νέα Προσθήκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Ζώρζος
Παραγωγός: Γρηγόρης Ζώρζος
Διανομή: Γρηγόρης Ζώρζος
Δικαιούχος: Γρηγόρης Ζώρζος
Έτος Παραγωγής: 2007
Διάρκεια: 6:42 (total 90 minutes)
Χώρα Θέματος: όλος ο πλανήτης
Format: dvd
Διεύθυνση: Τ.Θ. 75070, 17610 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο: 6979748678
Ιστότοπος
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Ο συγγραφέας μελετητής Γρηγόρης ΖΩΡΖΟΣ έχει λάβει δύο φορές το βραβείο Writer of the Year (2005 και 2006) από το Hall of Fame, Miami, Florida, USA.

Το έργο έχει παρουσιαστεί και από τον Ελληνικό Στρατό (ΓΕΣ).

 Παρουσιάστηκε τηλεοπτικά από την GZTV στην Κίνα και από το youTube και στην Ελλάδα από την ίδρυση της ΕΟΠΑ σε TVs και ραδιόφωνα. 

Το α­θά­να­το αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κό πνεύ­μα ε­νέ­πνευ­σε και ε­μπνέ­ει α­κό­μη γε­νιές αν­θρώ­πων σε πολλούς το­μείς.

Οι αρ­χαιό­τε­ρες α­να­φο­ρές για τις μα­χη­τικές αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κές τέχνες υ­πάρ­χουν στα Ο­μη­ρι­κά Έ­πη, ό­που οι μα­χη­τές α­γω­νί­ζο­νται με­τα­ξύ τους με κί­νη­τρο τον πλού­το, την ε­πι­κρά­τη­ση, τη δό­ξα, το κύ­ρος και το κάλ­λος του ηρω­ι­κού προ­στά­τη.

Ε­κεί­νη την ε­πο­χή οι μά­χες ή­ταν μο­νο­μα­χί­ες, και χρη­σι­μο­ποιού­σαν το δό­ρυ, το ξί­φος και την α­σπί­δα, και, ως προ­στα­τευ­τι­κά του σώ­μα­τος, τον πή­λο, τον κω­δω­νό­σχη­μο θώ­ρα­κα, τις πε­ρι­χει­ρί­δες και τις πε­ρι­κνη­μί­δες που ή­ταν με­γα­λό­σχη­μα, βαρέ­α και εί­χαν υ­ψη­λό κό­στος.

 Ή­δη η α­το­μι­κή μά­χη με χρή­ση Πα­γκρά­τιον α­να­φέ­ρεται α­πό τον Ό­μη­ρο, ό­που ο Ο­δυσ­σέ­ας ή­ταν γνώ­στης και μα­χη­τής του πα­γκρα­τί­ου, το ο­ποί­ο ή­ταν πο­λύ α­νε­πτυγ­μέ­νο ως τέ­χνη, του α­ό­πλως μεν, αλ­λά δει­νώς μάχε­σθαι, ό­ταν υ­πήρ­χε α­νά­γκη, ό­πως για πα­ρά­δειγ­μα στην πε­ρί­πτω­ση που ο μα­χητής α­φο­πλί­ζε­ται, ή κα­τά τη διε­ξα­γω­γή κα­τα­δρο­μι­κής ε­πι­χει­ρή­σε­ως, ό­ταν η κλαγ­γή των ό­πλων μπο­ρεί να προ­δώ­σει τους κα­τα­δρο­μείς.

Συ­νε­πώς, υ­πήρχε κα­θη­με­ρι­νή πο­λε­μι­κή ε­ξά­σκη­ση και εκ­παί­δευ­ση που α­να­γκα­στι­κά δη­μιουργού­σε υ­ψη­λή δε­ξιο­τε­χνί­α και ε­τοι­μό­τη­τα στην έ­νο­πλη και ά­ο­πλη σύ­γκρουση, κα­θώς και α­νά­πτυ­ξη της α­το­μι­κής πρω­το­βου­λί­ας κα­τά τη μά­χη, με την ε­πι­νόη­ση των πλέ­ον α­πο­τε­λε­σμα­τι­κών τε­χνα­σμά­των ε­μπλο­κής.

Στην αρ­χαί­α Ελ­λά­δα, τρί­α ή­ταν τα βα­σι­κά μα­χη­τι­κά (βα­ρέ­α) α­θλή­μα­τα: η πυγ­μή, η πά­λη και το Πα­γκρά­τιον που και τα τρί­α μα­ζί δη­μιουρ­γού­σαν το Πάμ­μα­χον.

Στο Πάμ­μα­χον υ­πήρ­χαν και άλ­λα ε­πι­μέ­ρους μα­χη­τι­κά α­θλή­μα­τα ό­πως η διελ­κυ­στίν­δα, η α­λίν­δη­ση, το σώ­μα (σού­μο) κ.λπ.

Το πιο θεα­μα­τι­κό α­πό τα μα­χη­τι­κά α­γω­νί­σμα­τα ή­ταν το ΠΑ­ΓΚΡΑ­ΤΙΟΝ και το ΠΑΜ­ΜΑ­ΧΟΝ ΠΑΓΚΡΑ­ΤΙΟΝ (Pankration, pancrace, pankratos, pancrazio, pagration, pangration, pangkration, pancraio, paradosimos, pankration, pancratium, sanda), το ο­ποί­ο ή­ταν συν­δυα­σμός της πυγ­μής και της πά­λης.

·        Πάν = ο θε­ός Πάν (Pan).

·        Κρά­τος = η πο­λι­τεί­α (state).

·        Παν + κρά­τος = με ό­λη τη δύ­να­μη || πάμ­μα­χα || παν­γκρά­τια.

·        Πα­γκρα­τής = πα­ντο­δύ­να­μος || πα­νί­σχυ­ρος || πα­ντο­κρά­τωρ || Πάμ­μα­χος.

·        Πα­γκρα­τια­στής = ο πα­ντο­δύ­να­μος || ο πα­νί­σχυρος || ο πα­ντο­κρά­τωρ || ο παμ­μά­χος || ο α­θλη­τής του πα­γκρα­τί­ου α­θλή­μα­τος.

Η α­να­φο­ρά των Πα­γκρα­τια­στών υ­πάρ­χει στον Ευ­θύ­δη­μο, μια και ή­ταν μί­α παμ­με­ρής ά­σκη­ση-ά­θλη­μα και μί­α παμμε­ρής δο­κι­μα­σί­α.

«Οι πα­γκρα­τια­σταί, ού­τοι γαρ ει­σίν κο­μι­δή πάμ­μα­χοι» (Ευ­θύ­δη­μος 1).

Ι­στο­ρι­κά, πρώ­τος ο Θη­σέ­ας ή­ταν αυ­τός που συν­δύ­α­σε την πά­λη και την πυγ­μή για να σκο­τώ­σει το Μι­νώ­ταυ­ρο με το Πάμ­μα­χον Πα­γκράτιον.

Το Πάμ­μαχον ά­θλη­μα Πα­γκρά­τιο ει­σή­χθη­κε στους Ο­λυ­μπια­κούς Α­γώ­νες ως α­νε­ξάρ­τη­το α­γώ­νι­σμα κα­τά την 33η Ο­λυ­μπιά­δα, το έ­τος 648 π.Χ. Υπήρ­χε α­κό­μη και το Πα­γκρά­τιο των Παί­δων.

 Ό­πως και τα υ­πό­λοι­πα Πάμ­μα­χα α­θλή­μα­τα, το Πα­γκρά­τιον και το Πάμ­μα­χον Πα­γκρά­τιον δια­κρί­νο­νταν στο ά­νω ή ορ­θο­στάν­δην πα­γκρά­τιο ή όρ­θιο πα­γκρά­τιο, στο ο­ποί­ο οι α­ντί­πα­λοι α­θλη­τές α­γω­νί­ζο­νταν στα όρ­θια, και στο κά­τω πα­γκρά­τιο, στο οποί­ο οι α­ντί­πα­λοι έ­πε­φταν στο έ­δα­φος και συ­νέ­χι­ζαν τον α­γώ­να κά­τω (ο­νο­μαζό­ταν α­λίν­δη­ση και σή­με­ρα κά­ποιοι το ο­νο­μά­ζουν μά­χη υ­πο­τα­γής ή grabbling submission).

Οι α­θλη­τές στο Πα­γκρά­τιον προ­πο­νού­νταν συ­χνό­τε­ρα με το ορ­θο­στάν­δην και λι­γό­τε­ρο με το κά­τω πα­γκρά­τιο, ε­νώ κα­τά τους α­θλη­τι­κούς α­γώ­νες ε­φάρ­μοζαν πε­ρισ­σό­τε­ρο το κά­τω πα­γκρά­τιο (α­λίν­δη­ση, grabbling submission) που ή­ταν και πε­ρισ­σό­τε­ρο α­γα­πη­τό, διό­τι σε αυ­τό γι­νό­ντου­σαν οι πε­ρισ­σότε­ρες α­πα­γο­ρεύ­σεις (ε­γκα­τά­λει­ψη α­γώ­να).

Ο Πάμ­μα­χος Πα­γκρα­τια­στής έ­πρε­πε να μπο­ρεί να συν­δυά­ζει ταυ­τό­χρο­να τα προ­σό­ντα και τις ι­κα­νό­τη­τες των πα­λαι­στών και των πυγ­μά­χων.

Στα Σχό­λια στον Πλά­τω­να δια­βά­ζου­με τον ο­ρι­σμό «έ­στι δε τού­το α­γών τις εξ α­τε­λούς πάλης και α­τε­λούς πυγ­μής συ­γκεί­με­νος» (Πο­λι­τι­κά 386) και στο Λε­ξι­κό Σού­δα «Παγκρα­τια­στής: ταις χερ­σί και πο­σί πυ­κτο­μα­χού­σι» και στον Πλού­ταρ­χο «γαρ μέμι­κται το Πα­γκρά­τιον εκ τε πυγ­μής και πά­λης» και στο «οι πα­γκρα­τιά­ζο­ντες κε­κιν­δυ­νευ­μέ­νη προ­σχρώ­ντες της πά­λης» (Φι­λό­στρα­τος, Αρ­ρα­χί­ων 3).

Κα­τά τον Φι­λό­στρα­το η πά­λη, η πυγ­μή και το πα­γκρά­τιο μπή­καν στους α­γώ­νες για πο­λε­μι­κή χρη­σι­μό­τη­τα, α­φού, κα­τά το συγ­γρα­φέ­α, στο Μα­ρα­θώ­να και στις Θερ­μο­πύ­λες «κλα­σθέ­ντων αυ­τοίς ξι­φών τε και δο­ρά­των, πολ­λά ταις χερ­σί γυ­μναίς έ­πρα­ξαν … πά­λη και πα­γκρά­τιο ως ες το πρό­σφο­ρον τω πο­λέ­μω εύ­ρη­ται» (Γυμνα­στι­κός 11).

Ο Πλού­ταρ­χος α­να­φέ­ρει ό­τι ταύ­τα μοι τα πά­ντα μι­μή­μα­τα δο­κεί και γυ­μνά­σμα­τα των πολε­μι­κών εί­ναι (Η­θι­κά 639e).

Στο Πα­γκράτιο ε­πι­τρέ­πο­νταν τα πά­ντα ε­κτός α­πό το δά­γκω­μα και το βγάλ­σι­μο των μα­τιών «Ε­πεί μέ­ντοι πολ­λούς των α­θλη­τών ε­ώ­ρα κα­κο­μα­χού­ντας και πα­ρά τον νό­μο ε­να­γώ­νιον α­ντί του πα­γκρα­τιά­ζειν δά­κνο­ντας, ουκ α­πει­κό­τως, έ­φη, τους νυν α­θλη­τάς πα­ρο­μαρ­τού­ντες λέ­ο­ντας κα­λού­σιν» (Λου­κια­νός, Δη­μών. 49) και στο «του πα­γκρα­τιά­ζειν έρ­γα πλην του δά­κνειν και ο­ρύτ­τειν» (Φι­λό­στρα­τος, Αρ­ρα­χίων 3).

Φη­μι­σμέ­νοι Πάμ­μα­χοι πα­γκρα­τια­στές της αρ­χαιό­τη­τας ή­ταν ο Λύ­γδα­μις ο Συ­ρα­κού­σιος, ο Θε­α­γέ­νης της Θά­σου, ο Ευ­κλής, ο Σώ­στρα­τος του Σι­κυώ­νιου και πλή­θος άλ­λοι.

Βλέπε: Στατιωτική Επιθεώρηση, Γενικό Επιτελείο Στρατού, 7ον ΕΓ, τεύχος Σεπ-Οκτ 2007, σελίδες 48-75.


Ημ/νία προσθήκης: 2008-02-17 04:16:12    Προβολές: 1285
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Επισκεφτείτε επίσης (Οπτικοακουστικές Προβολές)Bar codeBar code

Καλλιτεχνικές Ομάδες :: 869 προβολέςΚαλλιτεχνικές Ομάδες :: 869 προβολές
Μια γυναίκα που ονειρεύεται ένα δέρμα για πάντα νέο, ένα σώμα χωρίς ψωμάκια και κυτταρίτιδα ... Μια γυναίκα που ονειρεύεται ένα δέρμα για πάντα νέο, ένα σώμα χωρίς ψωμάκια και κυτταρίτιδα ...

προβολή οπτικο/στικού υλικού...προβολή οπτικο/στικού υλικού...

Breathing Space (The Room)Breathing Space (The Room)

Maria Ioanna Xanthaki :: 2006Maria Ioanna Xanthaki :: 2006
KOYINTA Production :: 888 προβολέςKOYINTA Production :: 888 προβολές
The purpose of this experimental short film is to explore visual rhythm, how we can manipulate it in the editing process, its properties, and its ...The purpose of this experimental short film is to explore visual rhythm, how we can manipulate it in the editing process, its properties, and its ...

προβολή οπτικο/στικού υλικού...προβολή οπτικο/στικού υλικού...

Hostel (Interview)Hostel (Interview)

Quentin Tarantino :: 2005Quentin Tarantino :: 2005
Παρουσιάσεις :: 1.265 προβολέςΠαρουσιάσεις :: 1.265 προβολές

προβολή οπτικο/στικού υλικού...προβολή οπτικο/στικού υλικού...

Τσουνάμι-Μετά από ένα χρόνο - TrailerΤσουνάμι-Μετά από ένα χρόνο - Trailer

Αννέτα ΠαπαθανασίουΑννέτα Παπαθανασίου
Ντοκιμαντέρ :: 3.566 προβολέςΝτοκιμαντέρ :: 3.566 προβολές
Πριν από ένα χρόνο, τα νοτιανατολικά παράλια της Ασίας χτυπήθηκαν από μια τρομερή φυσική καταστροφή που συγκλόνισε όλο τον πλανήτη. Τότε, πλήθος κόσμου είχε ανταποκριθεί ...Πριν από ένα χρόνο, τα νοτιανατολικά παράλια της Ασίας χτυπήθηκαν από μια τρομερή φυσική καταστροφή που συγκλόνισε όλο τον πλανήτη. Τότε, πλήθος κόσμου είχε ανταποκριθεί ...

προβολή οπτικο/στικού υλικού...προβολή οπτικο/στικού υλικού...

Πρωτοσέλιδο || Όροι Χρήσης || Επικοινωνία || Editorial (Γνωριμία) || Εγγραφή || Χώροι || Ημερολόγιο || Forum ||